Opplæring MC og Moped

MC Opplæring

Ny føreropplæring ble innført 01.01.2005. Opplæringen består av fire trinn. Å ha nådd målet på ett trinn er en forutsetning for å ha godt utbytte av opplæringen på det neste trinnet.
Se Statens Vegvesen sine hjemmesider for nye aldersgrenser og motorsykkel klasser. www.vegvesen.no

Obligatorisk opplæring

Teoridel på 3 undervisningstimer. Temaene er motorsykkelkjøring, miljø, sikkerhet og opplæring og skal være fullført før praktisk opplæring ved trafikkskolen påbegynnes

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
Alt lærestoff i dette trinnet er felles for alle A klasser. Gjennom opplæringen på trinn 2 skal eleven tilegne seg kunnskap om motorsykkelen og motorsykkelkjøring, og lære å mestre motorsykkelen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.

Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæring på dette trinnet. Opplæringen kan skje på en trafikkskole og/eller ved å øvelseskjøre privat. Omfanget av undervisningen må tilpasses elevens forutsetninger og muligheter for øvingskjøring.

Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse

Trinn 3 – Trafikal opplæring
Trafikal opplæring omfatter kjøring i trafikk (by og landeveg) og obligatorisk banekurs. Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæring på dette trinnet. Opplæringen kan skje på en trafikkskole og/eller ved å øvelseskjøre privat. Omfanget av undervisningen må tilpasses elevens forutsetninger og muligheter for øvingskjøring.

Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse

Trinn 4 – Avsluttende opplæring

Hele trinn 4 er obligatorisk, trinnet omfatter både teori og praksis. Opplæringen er noe forskjellig i de forskjellige klassene (A-A2)

Teoriprøven kan avlegges inntil seks måneder før fastsatt minstealder for førerkortklassen.

På teoriprøven stilles en rekke spørsmål med flere alternative svar. Dersom 85 % av svaralternativene er besvart riktig, består du prøven. Teoriprøven må besvares i løpet av et gitt antall minutter avhengig av hvilken førerkortklasse du skal opp i. Det er det tillatt å bruke ordbok ved alle teoriprøvene.

Privat øvingskjøring klasse A  (motorsykkel)
For regler, se www.vegvesen.no

Opplæring Kl M 146 (moped)

Ny føreropplæring ble innført 01.01.2017. Opplæringen består av fire trinn. Å ha nådd målet på ett trinn er en forutsetning for å ha godt utbytte av opplæringen på det neste trinnet.

Opplæringen i klasse M 146

Hovedmål jf. § 10-1

Etter å ha gjennomført trafikkopplæring i klasse M 146 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre moped, M 146, på en ansvarlig måte.
Eleven skal ha fått utviklet kunnskaper, ferdigheter, selvinnsikt og risikoforståelse som trengs for å kjøre på en måte som er trafikksikker, gir god samhandling, fører til god trafikkavvikling, tar hensyn til helse, miljø og andres behov samt er i samsvar med gjeldende regelverk.

Trinnvis opplæring

Opplæringen gjennomføres i 4 trinn. Målene for hvert trinn angir forutsetningene for å ha et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet. Hovedmomentene på hvert trinn forutsettes bli videreført i neste trinn. Det er kjøreferdighetene som avgjør hvilket trinn eleven befinner seg på. Målene for trinn 1 – 4 angir samlet den kompetansen som kreves for å bestå førerprøven.

Trinn 1

Dette trinnet består av ”Trafikalt grunnkurs” og er obligatorisk for alle som skal begynne øvingskjøring for klassen M 146. Personer som tidligere har gjennomført trafikalt grunnkurs, og personer som innehar førerett i klassene A1, A, B, M, S og T på bakgrunn av obligatorisk opplæring eller avlagt førerprøve, fritas for kurset. Innehavere av førerett i klassene M 146,S og T skal likevel ha opplæring i mørkekjøring og førstehjelp, ved erverv av førerett i annen klasse. Kurset er på 17 undervisningstimer, og inneholder fellesstoff for alle ”lette” førerkortklasser. Kurset skal gi elevene en grunnleggende forståelse for trafikken som system og hvordan de ulike aktørene samhandler for å få et godt fungerende og sikkert transportsystem. Tema som selvinnsikt og egne handlings- og vurderingstendenser er sentrale i dette trinnet. Kurset danner grunnlaget for den videre opplæringen i alle førerkortklasser.

Trinn 2

På trinn 2 er målene i hovedsak rettet mot eleven og mopeden. Elevene skal lære å beherske mopeden rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Å kjøre teknisk riktig vil også innebære at kjøringen er økonomisk og mest mulig miljøvennlig.

God kjøreteknisk ferdighet er nødvendig for å få utbytte av treningen på trinn 3. Elevene skal i tillegg få kunnskap om mopeden. Denne kunnskapen skal bidra til at elevene lærer de kjøretekniske ferdighetene raskere og med mer forståelse, og til at elevene skal kunne ivareta mopedførerens ansvar for kontroll og tilsyn med kjøretøyet. Trinnet avsluttes med en trinnvurdering, ekstra kjøring utover grunnpakken i mopedkurset kan påregnes hvis målet for trinnet ikke er nådd.

Trinn 3

På trinn 3 er målene rettet mot elevens læring og kjøringen ute i trafikken. Elevene skal beherske kjøring i variert trafikk. Eleven må også ha kunnskap om bestemmelsene i vegtrafikklovgivningen som regulerer kjøringen. Ved avslutningen av trinn 3 skal elevenes ferdigheter være nær det nivået hvor de kan kjøre selvstendig. Trinnet avsluttes med en trinnvurdering, ekstra kjøring utover grunnpakken i mopedkurset kan påregnes hvis målet for trinnet ikke er nådd.

Trinn 4

Målene på trinn 4 er hovedsaklig rettet mot elevenes risikoforståelse og trafikksystemet, slik som i trinn 1. En viktig forutsetning er at emnene risikoforståelse, kunnskap om regler og trafikken som system skal utdypes gjennom hele opplæringen, selv om disse tema vektlegges spesielt i starten og slutten av opplæringen.

Moped får du låne av oss, du må selv ha egen egnet hjelm.

Etter at opplæringen er gjennomført og du har fylt 16 år, må du bestå en teoriprøve på trafikkstasjon før førerkort kl. M 146 blir utstedt.

Privat øvingskjøring klasse M146 (moped)

Se www.vegvesen.no