Opplæring klasse B

Opplæring Klasse B

Her kan du laste ned 2 skjemaer for sikkerhetskontroll klasse B.

Skjema 1 – sikkerhetskontroll

Skjema 2 – sikkerhetskontroll klasse B

Ny føreropplæring ble innført 01.01.2005. Opplæringen består av fire trinn. Å ha nådd målet på ett trinn er en forutsetning for å ha godt utbytte av opplæringen på det neste trinnet.

For å få førerkort

må du ha vært bosatt i Norge i minst 6 måneder, fylle alderskravet, sende søknad om førerkort, fylle helsekravene og ha godkjent vandel (av politiet) første gang du søker om førerkort.

Målene for opplæringen og hva de ulike kursene skal inneholde, er fastsatt i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Opplæringen som trafikkskolene tilbyr, skal gjennomføres etter en læreplan som er fastsatt av Vegdirektoratet.

En del av opplæringen er obligatorisk og må gjennomføres på trafikkskolen. Dette betyr ikke at man “slipper unna” enkelte oppgaver, alle skal kunne det samme ved slutten av hvert trinn, kan ikke du sammen med din ledsager nå det fastsatte målet for hver øvelse må du få hjelp til dette av en trafikklærer. Obligatoriske temaer er temaer som det er vanskelig å lære seg på egen hånd, eller som det er svært viktig at alle får god opplæring i.

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs for alle lette klasser  (A,B, T og M)

17 timer teorikurs med generell trafikkunnskap, førstehjelp og redningsøvelse. Må tas før øvelseskjøring begynner. I mørkehalvåret kjøres det også mørkedemonstrasjoner. De som tar grunnkurset i sommerhalvåret må ta mørkedemo påfølgende vinter og før 01.03 året etter på grunn av lysforholdene. EVO avvikler TGK 3 kvelder etter hverandre tirsdag-onsdag-torsdag, både på Eidskog og Kongsvinger.

1.1 Trafikkopplæring

1.2 Grunnleggende forståelse for trafikk

1.3 Mennesket i trafikken

1.4 Øvingskjøring og kjøreerfaring

1.5 Førstehjelp

1.6 Tiltak ved trafikkulykke

1.7 Mørkedemonstrasjon

De som tar grunnkurset i sommerhalvåret må ta mørkedemo påfølgende vinter

Trinn 2: Kjøretøybehandling

Går i hovedsak ut på å lære å håndtere kjøretøyet. Igangsetting, stans i mot og medbakke, giring opp og ned, valg av riktig gir, rygging, kjøre mykt, sikkerhetskontroll m.m.

2.5. Forberedelse til kjøring

2.6.1 Igangsetting og stans

2.6.2 Krypekjøring

2.6.3 Bakkestart med parkeringsbrems

2.6.4 Bakkestart uten parkeringsbrems

2.6.5 Kort stans ny start i motbakke

2.7.1 Rattgrep og oppretting mot mål

2.7.2 Høyresving i kryss

2.7.3 Venstresving i kryss

2.7.4 Giring og bremsing

2.7.5 Normalbremsing og normalakselerasjon

2.7.6 Stans ved angitt sted

2.7.7 Kort stans – ny start

2.7.8 Nedgiring på flat veg, i utfor – og motbakke

2.7.9 Valg av rett gir etter nedbremsing

2.8. Rygging, vending og parkering

2.9 Anvendelse og sammenknytning av grunnleggende kjøreferdigheter

2.10 Sikkerhetskontroll

2.11 Obligatorisk veiledningstime

Trinn 2:

avsluttes med en obligatorisk veiledningstime hvor lærer og elev i samråd skal vurdere om eleven er dyktig nok til å gå videre til trinn 3,

Trinn 3: Trafikal kompetanse

Går i hovedsak ut på å kjøre i trafikk og innhente og bearbeide informasjon og løse trafikale situasjoner i vegkryss , rundkjøringer m.m. Trinnet inneholder også obligatorisk sikkerhetskurs på bane (glattkjøring og lastsikring).

3.1 Trafikksystemet, trafikantgrupper og interessemotsetninger

3.2 Veg, vegoppmerking, skilt og annen trafikkregulering

3.3 Atferd i trafikken

3.4. Systematisk informasjonsinnhenting – i vegkryss

3.5.1 Kjøring i bolig – tettsted – og bymiljø

3.5.2 Kjøring på flerfeltsveg

3.5.3 Envegskjøring

3.5.4 Kjøring i tett trafikk

3.5.5 Kjøring i lyskryss

3.6.1 Kjøreteknikk på høyhastighetsvei

3.6.2 Kursstabilitet og jevn fart

3.6.3 Innhente informasjon om vegen og vegmiljøet

3.6.4 Kurvekjøring ( fart, svingpunkt og plassering )

3.6.5 Skifte av plass / felt, fartsøkning og nedbremsing

3.6.6 Inn – og utkjøring større veg

3.7.1 Samhandling, økonomisk og miljøvennlig kjøring

3.7.2 Overblikk, forutsigbarhet og avvikling

3.7.3 Forutse, oppfatte og motvirke risiko

3.7.4 Å bli forbikjørt og å kjøre forbi

3.8.1 Obligatorisk sikkerhetskurs (glattkjøring)

3.9. Obligatorisk veiledningstime

Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime hvor lærer og elev i samråd skal vurdere om eleven er dyktig nok til å gå videre til trinn 4,

Trinn 4: Avsluttende landeveg

Den avsluttende delen er obligatorisk og består av 13 timer hvor 4 timer er teori og 9 timer praktisk trening I den praktiske delen vil det bli lagt vekt på risikomomenter ved landevegskjøring, og mye av kjøringen er selvstendig hvor det også inngår å planlegge og gjennomføre en tur

4.1 Bilkjøringens risiko Teori 2 timer

4.2 Kjørekompetanse i variert landevegsmiljø, by og motorveg Kjøring 5 timer

4.3 Planlegge og gjennomføre av kjøring i variert trafikkmiljø Kjøring 4 timer

4.4 Oppsummering og refleksjon over egen handling Teori 2 timer

Når du i samråd med læreren har nådd målene i læreplanen kan du bli meldt opp til førerprøven. Teoriprøven må være bestått før praktisk prøve kan bestilles, ikke vent med dette ettersom ventetiden for praktisk prøve kan være helt opp til 2 måneder. Du kan ta teoriprøven 6 måneder før du fyller 18 år men for å ta praktisk prøve må du ha fylt 18 år.

Første gang du søker

om førerkort i en av de lette førerkortklassene kan du søke elektronisk (www.vegvesen.no).


Øvingskjøring i klasse B (personbil)

Øvingskjøring må ikke være til fare eller unødig ulempe for annen trafikk!

Det er viktig å øvelseskjøre mye før du tar “lappen”

Statistikken viser at høy ulykkesrisiko i stor grad henger sammen med lite kjøreerfaring. For å redusere ulykkesrisikoen er det derfor viktig å kjøre mye før førerprøven. Du får mer igjen for opplæringen på trafikkskolen om du samtidig øver privat. I tillegg får du mye nyttig erfaring.

Bare den som har gjennomført trinn 1 – trafikalt grunnkurs har lov å øvelseskjøre.

Dette kurset skal gi grunnleggende forståelse for trafikk og være utgangspunkt for videre opplæring. Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år. Tar du kurset i den offentlige skolen, kan du ta det i 10. klasse, selv om du ikke har fylt 15 år.

Har du alt førerett i en annen klasse, kan du øvingskjøre i klasse B uten å ta trafikalt grunnkurs. NB! Har du førerett i klasse M 146, S og T må du allikevel ta mørkekjøring og førstehjelp før du kan gå opp til førerprøve! (Førerett i klasse M 145 gir ikke rett til øvingskjøring uten at du har trafikalt grunnkurs!)

Du som skal øvingskjøre i klasse B må være 16 år. Du har ikke lov å øvelseskjøre dersom politiet har gitt deg sperrefrist for førerkort.

Under øvingskjøring må du alltid ha med deg bevis for fullført trinn 1 – trafikalt grunnkurs og legitimasjon med bilde, eventuelt førerkort eller mopedførerbevis. (Førerett i klasse M 145 gir ikke rett til å øvelseskjøre uten at du har trafikalt grunnkurs.)

Den som er med deg må være fylt 25 år og ha hatt førerett for bil uten avbrudd minst de siste 5 år. Det er den som er med deg, som er ansvarlig for kjøringa, men du som øvelseskjører har også ansvar. NB! Den som er med deg og øvelseskjører privat kan ikke ta betaling, det er det bare trafikklæreren som kan gjøre.

Bilen må være merket bak med en godt synlig rød L på hvit bakgrunn når du øvelseskjører . Bilen må ha ekstra speil som gir den som er med deg, tilstrekkelig utsikt bakover.

Øvelsesområdet må velges etter hvor langt du er kommet i opplæringen! Unngå øving i tett trafikk og høy fart før du er god nok til å følge trafikkrytmen. Du har ikke lov til å øvelseskjøre i utlandet.

På avsperret område eller øvingsbane er det lov å øvelseskjøre når den som er med deg har visuell kontakt og kan instruere deg.

NB! Opplæring mot vederlag

Det er bare lærere ved en trafikkskole som kan drive opplæring mot betaling

Rettledning om opplæring, øvelseskjøring og mengdetrening

Statens vegvesen har gitt ut en rettledning om opplæring, øvelseskjøring og mengdetrening til deg som skal ta førerkort i klasse B.

Førerkort kl. B gjelder for

Denne klassen gjelder føring av motorvogn (unntatt motorsykkel) med en tillatt totalvekt på høyst 3500 kg og maksimalt åtte passasjerplasser i tillegg til førerplassen.

Klasse B innebærer også at du etter bilen kan trekke tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg.

I tillegg kan du trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg forutsatt at tilhengerens tillatte totalvekt ikke overstige bilens egenvekt samt at tilhengerens og bilens samlede tillatte totalvekter ikke overskrider 3500 kg.

Selv om du med klasse B kan trekke en tilhenger som beskrevet ovenfor, må du alltid deretter undersøke om det foreligger teknisk begrensning for trekkingen. I bilens vognkort finner du angitt bilens maksimale aktuelle tilhengervekt, og denne vekten må ikke overskrides uansett hvilken førerkortklasse du har. I tillegg kan bilens vognkort også ha angivelse av tillatt vogntogvekt.

Klasse B gir også rett til å kjøre tre – eller firehjuls motorsykkel og moped klasse M 147 i internasjonal trafikk. Høyst sannsynlig blir også tohjuls moped (klasse M 146) akseptert i utlandet, men undersøk på forhånd hvordan reglene praktiseres i de aktuelle landene.

For kjøring i Norge gir klasse B førerrettighet også for:

  • moped
  • traktor, men bare traktor med tillatt totalvekt høyst 3500 kg hvis klasse B er ervervet etter 1. januar 2005
  • motorredskap med tillatt totalvekt høyst 7500 kg og større motorredskap med maksimal konstruktiv hastighet 50 km/t, men bare motorredskap med tillatt totalvekt høyst 3500 kg hvis klasse B er ervervet etter 1. januar 2005
  • beltebil med eller uten tilhengerslede
  • snøscooter med eller uten tilhengesledes hvis klasse B er ervervet før 1. juli 2006
  • tre – eller firehjuls motorsykkel med slagvolum over 125 ccm som trekker tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg.